Heder och Hbtq-personers utsatthet

Heder handlar om normer. Norm är ett ord som kan beskriva osynliga regler som personer i en grupp, familj eller ett samhälle anser vara det rätta sättet att leva efter. Vad gäller sexualitet är oftast heterosexualitet norm och andra sexuella läggningar ses som annorlunda och/eller avvikande.

I sammanhang där personer lever efter hedersnormer är heteronormen ofta stark och man utgår från att det finns två kön; man och kvinna. Flickor och kvinnor skall vara på ett sätt och pojkar och män skall vara på ett annat sätt. De skall dras till varandra och förväntas leva tillsammans, ingå äktenskap och få barn.

Om en person inom en hederskultur identifierar sig med en annan sexuell läggning än heterosexuell, kan personen dra skam över familjen om det blir känt. Detta gäller även vid en misstanke eller ett rykte. Personen ifråga kan bli utsatt för olika handlingar för att förändra sitt beteende. Får det inte förväntat resultat så riskerar personen ifråga att bli bortgift, förskjuten eller utsatt för allvarligt våld/dödligt våld.

Många hbtq-personer lever ett trippelliv. En del lever efter familjens hedersnormer hemma, men mer efter normerna i samhället, till exempel. när de är i skolan. Till detta lever många hbtq-personer ett tredje liv där de försöker skapa plats för sin sexualitet/könsidentitet.
Vad är HBTQ?
HBTQ är ett samlingsnamn och en förkortning för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner och Queer.

Homosexuell är den person som blir sexuellt attraherad av eller kär i personer av samma kön.

Bisexuell är en person som blir sexuellt attraherad av eller kär i både killar och tjejer.

Transperson är ett paraplybegrepp för olika könsidentitet och könsuttryck. Det går också att identifiera sig som transperson. Personen kan då oavsett vilket biologiskt eller juridiskt kön som den har uppfatta sig som kvinna, man, både kvinna och man eller inte identifiera sig som något av detta.

Queer har flera olika betydelser. Queer kan den person kalla sig som utifrån sin identitet ifrågasätter könsnormer. Queer är även en akademisk teoribildning där heteronormen undersöks.

Vad är sexuell läggning?

Sexuell läggning eller sexuell identitet handlar om vilket kön personer som du blir kär i eller attraherad av har. I Sverige står det i lagen att det finns tre olika sexuella läggningar, heterosexualitet, bisexualitet och homosexualitet. I andra länder och kulturer kan sexuella läggningar ses och definieras på andra sätt. Du väljer själv hur du vill definiera din sexuella läggning och ingen annan kan bestämma den åt dig!

Heterosexuell är en person som kan bli sexuellt attraherad eller kär i personer av ett annat kön.

Könsidentitet handlar om vilket kön det känns som att du själv har.

Könsuttryck handlar om hur du uttrycker kön genom kläder, smink, gester och exempelvis var du väljer att ha kvar hår.

Cis betyder på latin ”på samma sida” och handlar om könsidentitet och könsuttryck. Det är en person vars könsidentitet, sociala kön, könsuttryck, fysiska kropp och även juridiska kön alltid har befunnit sig på samma sida. Exempelvis en person som blev född med en tjejkropp och fick ett personnummer som säger att hon är tjej, hon uppfattar sig själv som tjej och det gör även omgivningen. Cis är normen vad gäller könsidentitet och könsuttryck, alltså det som människor tror att andra är.

Transsexuell är en person som upplever att dennes fysiska kropp/kön, juridiska kön, förväntade könsuttryck inte stämmer överens med hur den upplever sin egen könsidentitet. Det kan vara en person som är född med en tjejkropp, andra förväntar sig att den personen ska bete sig och klä sig som en tjej men personen känner sig som en kille och vill korrigera sin kropp så att den stämmer mer överens med hans könsidentitet. Transsexualism är också en diagnos och när en person vill korrigera sitt kön så får den personen träffa ett team med läkare, psykolog och kurator som utreder personens könsidentitet.

Transvestit är en person som ibland använder kläder, smink och andra uttryck som oftast är förknippade med ett kön som den inte har. En person som är transvestit är bekväm med sitt biologiska kön.

Intergender, nongender, agender är ord som används av personer som kan uppleva att de är något annat än tjej eller kille, något mitt emellan eller att könsidentiteten förändras över tid. Orden beskrivs olika av olika personer.