Heder och pojkars/mäns utsatthet

Många pojkar/män som lever inom hederskulturen får tidigt lära sig att familjens heder betyder allt. De får även lära sig att det är männens ansvar att bevara, reparera och återupprätta den. Det innebär att många pojkar och unga män fostras in i rollen som förövare. De förväntas bevaka sina kvinnliga familjemedlemmar och kontrollera att de inte uppför sig på ett sätt som kan riskera att familjens heder smutsas. Om flickorna bryter mot normerna förväntas pojkarna agera. Detta innebär att de har familjens uttalade eller outtalade godkännande att göra det som krävs för att normerna skall upprätthållas och hedern bevaras, repareras eller återupprättas.

För pojkarnas och männens del kan det innebära att de hela tiden måste kontrollera sina kvinnliga familjemedlemmar, till exempel hur de klär sig, vilka de umgås med och hur de uppför sig utanför hemmets väggar. Vilket kan innebära att de även kan behöva bevaka varandra.

Inom hederskulturen kan det vara mannens uppgift att ta hand om och beskydda de kvinnliga familjemedlemmarna samt att försörja familjen. Att beskydda innebär att skydda dem från yttre faror, men också att beskydda dem från frestelser och risken att bli utsatt för dåliga rykten. Om flickorna/kvinnorna bryter mot normen och familjens heder smutsas kan det uppfattas som att pojkarna/männen inte klarat av sin uppgift och de kan då bli bestraffade av andra familjemedlemmar.

Här ser vi att även pojkar och män kan riskera att utsättas för förtryck och våld i hederns namn. Ytterligare exempel på detta kan vara om han låter bli att kontrollera en kvinnlig familjemedlem, om han är delaktig i att en kvinna får dåligt rykte, om han skyddar en kvinna med dåligt rykte eller rör sig i kriminella kretsar. De kan alltså själva vara utsatta för hedersförtryck och begränsningar samtidigt som de utsätter sina familjemedlemmar för samma sak.

En del ungdomar lever ett dubbelliv, som exempelvis efter familjens hedersnormer hemma, men mer efter ungdomsnormerna i samhället som i skolan. Vilket i sig kan utgöra en risk att utsättas för våld och förtryck i hederns namn om det blir känt.